Raad van commissarissen

De raad van commissarissen ziet erop toe dat het bestuur zich aan de doelstellingen van Casade houdt. Ook houdt deze toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van de interne controle en het risicomanagement.

De raad beschikt daarvoor over een Toezichtskader en een Toetsingskader. Daarnaast is de raad van commissarissen adviseur van het bestuur en tevens formele werkgever van het bestuur.

Werkwijze

De statuten van Casade geven regels over onder andere de samenstelling en de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen. De werkwijze van de raad is nader uitgewerkt in het Reglement raad van commissarissen.

De raad van commissarissen wordt in zijn taakuitoefening ondersteund door twee commissies.

Auditcommissie

Deze commissie bespreekt alle financiële vraagstukken die de raad van commissarissen moet beoordelen. Haar rol en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het Reglement auditcommissie.

Remuneratiecommissie

Deze commissie regelt de beloning en beoordeling van het bestuur en de raad van commissarissen. Haar rol en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het Reglement remuneratiecommissie.

Beloning

De leden van de raad van commissarissen ontvangen een vergoeding voor hun werk. Deze past binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens. De voorzitter ontvangt € 16.720, de vicevoorzitter € 14.520 en de overige leden € 12.320 ex. btw. Casade betaalt de btw.

Verantwoording

De raad van commissarissen legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. Deze verantwoording leest u in het jaarverslag en de jaarrekening.

Leden

De raad van commissarissen streeft naar een evenwichtige samenstelling. In een profielschets heeft de raad eisen gesteld aan de samenstelling. Deze eisen moeten er voor zorgen dat de raad naast een diverse samenstelling ook de juiste kennis en ervaring in huis heeft.

De raad van commissarissen telt zes commissarissen:

Naam De heer M.M.A.M. Knoops
Benoemd per 1 januari 2015
Aftredend op 1 januari 2019 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad
Specifiek profiel Juridisch, zorg
Geboortedatum 13 april 1953
Hoofdfunctie Manager Vastgoed Zorggroep Elde (deeltijd)
Nevenfuncties Interim werkzaamheden via Knoops Management en Advies
Klachtenfunctionaris voor Smart Coach
Bijzonderheden -

 

Naam De heer C.H.M. Borgers
Benoemd per 3 maart 2016
Aftredend op 3 maart 2020 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad
Voorzitter van de auditcommissie
Specifiek profiel Financieel
Geboortedatum 15 september 1966
Hoofdfunctie Directeur mede-eigenaar Hittech Group B.V.
Nevenfuncties

 Lid raad van commissarissen Stichting Woonpunt Maastricht

 Lid raad van commissarissen Wonen Boven Winkel Maastricht NV
Bijzonderheden -

 

Naam De heer M.F.F.M. van der Linden
Benoemd per 12 juni 2012
Aftredend op 12 juni 2020 (niet meer herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Voorzitter van de raad
Lid van de remuneratiecommissie
Specifiek profiel Volkshuisvesting, vastgoedbeheer en projectontwikkeling, marketing en communicatie
Geboortedatum 8 maart 1950
Hoofdfunctie -
Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Cello

Lid Raad van Toezicht Nationaal Monument Kamp Vught

Lid Raad van Advies Thomas Stichting

Penningmeester BZW senior Management II

Voorzitter Raad van Toezicht Cultureel Centrum Sint Servaes

Bijzonderheden Benoemd op voordracht huurdersorganisaties

 

Naam Mevrouw E.J.A. Wijnberg
Benoemd per 1 juni 2016
Aftredend op 1 juni 2020 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC

Vicevoorzitter van de raad
Voorzitter van de remuneratiecommissie

Specifiek profiel Zorg
Geboortedatum 20 juni 1968
Hoofdfunctie Buurtzorgmanager Zorgbedrijf Antwerpen
Nevenfuncties

Bestuurslid stichting Special Care Gulbargu

Bijzonderheden Benoemd op voordracht huurdersorganisaties

 

Naam De heer drs. J.F.M. Janssen
Benoemd per 15 mei 2017
Aftredend op 15 mei 2021 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad
Specifiek profiel Volkshuisvesting
Geboortedatum 6 mei 1964
Hoofdfunctie Burgemeester gemeente Oisterwijk
Nevenfuncties Voorzitter RvC Kleine Meierij Rosmalen
Bestuurslid Steunstichting Kamermuziek Tilburg
Bestuurslid Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Kermis en Circus
Bijzonderheden -

  

Naam Mevrouw A. van Dal
Benoemd per 19 maart 2018
Aftredend op 19 maart 2022 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad, lid van de auditcommissie
Specifiek profiel Financieel
Geboortedatum 30 mei 1976
Hoofdfunctie Concerncontroller gemeente Gouda
Nevenfuncties -
Bijzonderheden -

Vertalen / Translate