• Slide 1

Vereniging van Eigenaren

Casade heeft in enkele complexen een aantal appartementen verkocht. Hierdoor zijn niet meer alle appartementen van één eigenaar (Casade). Daarom is het complex gesplitst in appartementsrechten. Bij deze splitsing wordt door de notaris precies aangegeven wat de gemeenschappelijke delen van een gebouw zijn en wat niet. Automatisch ontstaat er bij de splitsing een Vereniging van Eigenaren (VvE). De splitsing in appartementsrechten wordt vastgelegd in een notariële akte: de splitsingsakte. Op een daarbij behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende woningen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven.

Wat is een VvE?

Wie een eengezinswoning koopt, koopt het eigendomsrecht daarvan. Bij een appartement koopt men geen eigendomsrecht, maar een appartementsrecht. Daarmee wordt het exclusieve gebruiksrecht van een deel van het gebouw, het appartement, verkregen. Daarnaast worden de appartementseigenaren gezamenlijk mede-eigenaar van het casco van het gebouw en de gemeenschappelijke delen, ruimten en installaties van het gebouw. De eigenaren zijn daarmee tevens ook medeverantwoordelijk. Zij zullen gezamenlijk tot beslissingen moeten komen hierover. Deze beslissingen worden genomen in een jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vereniging voert een eigen financiële administratie. Het beheer van de VvE wordt uitbesteed aan een professionele beheerder.

Wat doet een VvE?

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van het gebouw en de daarbij behorende technische installaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld het onderhoud van het binnen- en buitenschilderwerk, het repareren en/of vernieuwen van het dak, de lift, trappenhal en galerijen. De VvE neemt ook besluiten over leefbaarheidszaken zoals het huishoudelijk reglement, het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten en bijvoorbeeld tuinonderhoud

Wat betekent dit voor u als huurder?

Als huurder hebt u een huurovereenkomst met Casade waarop de algemene voorwaarden van Casade van toepassing zijn. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de uit de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement voortvloeiende verplichtingen over het gebruik van het gehuurde moeten worden nageleefd. Om het onderlinge woongenot van álle bewoners te bevorderen en een goede leefbaarheid te garanderen, wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld. Alle bewoners en gebruikers dienen zich daar aan te houden.
Niet de VvE maar Casade is voor u (als huurder) het aanspreekpunt. Ook voor reparatieverzoeken aan gemeenschappelijke ruimten, vragen over servicekosten gerelateerde zaken of andere leefbaarheidszaken. Over zaken die betrekking hebben op de VvE zal Casade met de VvE-beheerder contact opnemen.

Moet u als huurder betalen voor de VvE?

Nee, u betaalt niet aan de VvE. U betaalt volgens het huurcontract de huurprijs en de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten (servicekosten) aan Casade. De bijdragen aan de VvE worden door de eigenaren, waaronder Casade, voldaan. 

Hebt u inspraak in de vergadering van eigenaren?

Als huurder bent u geen lid van de VvE en hebt u geen directe inspraak in de besluiten van een VvE. Als uw verhuurder en eigenaar van een (of meerdere) appartementen proberen wij uw belangen zoveel mogelijk te behartigen. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden van bewonersparticipatie in gemengde complexen.
In overleg met Stichting Huurdersbelangen WLS is ervoor gekozen dat Casade na oplevering van gemengde complexen een actieve rol vervult in het vormen van een bewonerscommissie als klankbord voor leefbaarheidszaken. 

Wat betekent dit voor de servicekosten?

Casade rekent jaarlijks de servicekosten met u af. Het is mogelijk dat de VvE de servicekosten wil wijzigen. Casade maakt deel uit van de VvE en zal de huurdersbelangen daarin meewegen. Mocht het tot wijziging van servicekosten komen dan zult u als huurder dezelfde rechtspositie houden als nu. U bent gebonden aan een verandering van de servicekosten als 70% van de huurders instemmen met het voorstel.

Hoe vraag ik een ZAV (zelf aangebrachte verandering) aan voor mijn appartement?

Een ZAV-aanvraag dient u bij ons als verhuurder in. Betreft het een ZAV welke aan de binnenkant van een appartement wordt aangebracht, zonder dat het de gemeenschappelijke delen en dus de VvE betreft? Dan geldt de procedure zoals in onze brochure ‘zelf uw woning veranderen’ staat beschreven.
Wanneer een ZAV betrekking heeft op een gemeenschappelijk deel van het gebouw (dit kan bijvoorbeeld ook een standleiding in uw appartement zijn), dan stemmen we deze af met de VvE. In sommige gevallen moet goedkeuring gevraagd worden in de vergadering van eigenaren. Wettelijk moet Casade binnen acht weken toestemming of weigering aan de huurder geven. Casade zal zich dan ook inspannen dat een VvE zo spoedig mogelijk uitsluitsel geeft.

Meer informatie

Voor meer vragen over wonen in een complex met een VvE kunt u contact met ons opnemen via info@casade.nl of bel naar 0800 – 55 222 22 (gratis).