Vergunninghouders

Al jarenlang heeft Casade - als invulling van de gemeentelijke taakstelling - de taak om mensen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning binnen 3 maanden na aanmelding te huisvesten. We doen dit niet alleen omdat het wettelijk moet, maar ook omdat het onze overtuiging is dat dit deel uitmaakt van de kerntaak van een woningcorporatie. Het is vanzelfsprekend en past bij ons om te zorgen voor huisvesting voor mensen die, na al wat ze doorstaan hebben, in Nederland een leven mogen gaan opbouwen.

Toename asielzoekers 
Het afgelopen jaar zijn er veel meer asielzoekers naar Nederland gekomen dan in voorgaande jaren. Het bieden van de eerste opvang van asielzoekers is geen taak van woningcorporaties maar van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), dat daartoe een beroep doet op de gemeenten. Om deze mensen onderdak te geven, bieden veel gemeenten op diverse plaatsen extra eerste opvang in bijvoorbeeld sporthallen. Daarnaast komen er snel nieuwe asielzoekerscentra (AZC) bij, waarin asielzoekers verblijven gedurende de periode dat hun asielaanvraag in behandeling is. Dit is iets tussen het COA en de gemeenten. Casade speelt hier geen rol in.

Taakstelling
Al jarenlang heeft Casade - als invulling van de gemeentelijke taakstelling - de taak om mensen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning binnen 3 maanden na aanmelding te huisvesten. We doen dit niet alleen omdat het wettelijk moet, maar ook omdat het onze overtuiging is dat dit deel uitmaakt van de kerntaak van een woningcorporatie.

 

Onderdak bieden aan 243 statushouders

In 2016 bieden de drie gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk volgens afspraken met het Rijk (de taakstelling) 243 nieuwkomers onderdak. Inmiddels is dit voor veel mensen gelukt. Circa 33 statushouders wachten nu nog op huisvesting door Casade. Dat wil niet zeggen dat we ook zoveel woningen nodig hebben, want in een behoorlijk aantal situaties plaatsen we meerdere personen in één woning.

We willen voorkómen dat onze reguliere woningzoekenden extra lang moeten wachten. Daarom willen we extra woonruimten creëren voor vergunninghouders. Door bijvoorbeeld leegstaande panden om te bouwen tot woonunits, leegstaand zorgvastgoed te gebruiken als woonruimte of tijdelijke woningen op braakliggend terreinen neer te zetten. Dit alles gebeurt in goed overleg met de gemeenten. Als de plannen concreet zijn zorgen we samen met de gemeenten voor goede communicatie met omwonenden.

 

Andere manier van toewijzen

Tot nu toe gebeurde het toewijzen van een woning aan nieuwkomers met een verblijfvergunning aan de gemeenten, buiten het normale woningtoewijzingssysteem om. Omdat wij openheid en transparantie over het toewijzingsbeleid inzake statushouders willen geven, gaan we dit voortaan anders doen. 

 

Wat verandert er?

De gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk schrijven statushouders die aan de betreffende gemeente zijn gekoppeld in als ‘woningzoekende’ bij Casade.

Bij de advertenties op onze website wordt aangegeven welke woningen met voorrang voor nieuwkomers met een verblijfsvergunning worden aangeboden. Alleen de gemeenten kunnen reageren op deze woningen, statushouders zelf niet.

 

Met deze gewijzigde manier van toewijzen, verandert er niets in het aantal. Wel wordt voor iedereen zichtbaar welke woningen we aanbieden. We blijven daarbij zoeken naar creatieve oplossingen, om de druk op de woningvoorraad niet groter te maken dan nodig.

 

Warm Welkom

Deze mensen komen in een buurt te wonen. Het is zowel voor de nieuwkomer als voor de buurt prettig als het samenwonen soepel verloopt. Dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. En dat er, als het even kan, ook wat contact is met elkaar. Dat gaat soms vanzelf, maar soms ook niet. Onze wijkbeheerders hebben een belangrijke rol bij de integratie van deze nieuwkomers.  Samen met buurtbewoners kunnen zij zorgen voor een Warm Welkom. Zo maken we met elkaar onze wereld, onze gemeente, onze straat een beetje menselijker en leefbaarder. Voor iedereen!

 

Meer over de toewijzing van woningen aan nieuwkomers met een verblijfsvergunning vindt u hier. Overige vragen en antwoorden over de huisvesting van vluchtelingen leest u hier.