• Slide 1

Governance

Onder governance verstaan we hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden en verantwoording moet afleggen over het gevoerde beleid richting haar belanghouders. Casade hecht aan openheid en transparantie ten aanzien van haar governancestructuur.

Als lid van Aedes onderschrijft Casade de Aedes-code. Door zich te binden aan de Aedes-code laat Casade zien waarvoor zij staat, waarop zij aanspreekbaar is, dat zij kwaliteit biedt en dat zij zich wil verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereert.

De Aedes-code is opgegaan in de Governancecode Woningcorporaties 2015. In deze governancecode staan richtlijnen voor goed bestuur voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. Casade wenst deze code na te leven. In de Governancetabel 2017 geven we aan in hoeverre Casade de in de Governancecode opgenomen uitwerking opvolgt.