Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van Casade en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, de financiering en het beleid.

Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt de belangen van andere betrokkenen daartoe af.

Roel van Gurp vormt sinds 1 maart 2011 het bestuur van Casade.

Roel van Gurp

Werkwijze

De statuten van Casade geven regels over onder andere de samenstelling en de taken en bevoegdheden van het bestuur. De werkwijze van het bestuur is nader uitgewerkt in het Reglement bestuur.

Beloning

Casade volgt voor de beloning van het bestuur de Wet Normering Topinkomens (WNT).
De beloning van Roel van Gurp bedroeg in 2017 € 162.781. Dit bedrag bestaat uit brutoloon, vakantiegeld en werkgeversdeel pensioenlasten.

Verantwoording

Het bestuur legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van zijn taak en bevoegdheden. Deze verantwoording leest u in het jaarverslag en de jaarrekening.

Vertalen / Translate