• Slide 1

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen ziet erop toe dat het bestuur zich aan de doelstellingen van Casade houdt en oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur, de werking van de interne controle en het risicomanagement. De raad beschikt daarvoor over een Toezichtskader. Daarnaast is de raad van commissarissen adviseur van het bestuur en tevens formele werkgever van het bestuur.

Werkwijze

De statuten van Casade geven regels over onder andere de samenstelling en de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen. De werkwijze van de raad is nader uitgewerkt in het Reglement raad van commissarissen.

De raad van commissarissen wordt in zijn taakuitoefening ondersteund door twee commissies.

Auditcommissie

Deze commissie bespreekt alle financiële vraagstukken die de raad van commissarissen moet beoordelen. Haar rol en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het Reglement auditcommissie.

Remuneratiecommissie

Deze commissie regelt de beloning en beoordeling van het bestuur en de raad van commissarissen. Haar rol en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het Reglement remuneratiecommissie.

Verantwoording

De raad van commissarissen legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. Deze verantwoording is opgenomen in het jaarverslag en de jaarrekening.

Honorering

De bezoldiging over 2016 bedraagt voor een lid van de raad van commissarissen € 11.760,- en voor de voorzitter € 15.950,- (excl. btw). 

Leden

De raad van commissarissen streeft naar een evenwichtige samenstelling. In een profielschets heeft de raad eisen gesteld aan de samenstelling. Deze eisen moeten er voor zorgen dat de raad naast een diverse samenstelling ook de juiste kennis en ervaring in huis heeft.  

De raad van commissarissen telt zes commissarissen. De werving daarvan geschiedt aan de hand van een profielschets raad van commissarissen.
Per 15 mei 2017 bestaat de raad van commissarissen uit:

Naam De heer M.M.A.M. Knoops
Benoemd per 1 januari 2015
Aftredend op 1 januari 2019 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad
Specifiek profiel Juridisch, zorg
Geboortedatum 13 april 1953
Hoofdfunctie Manager Vastgoed Zorggroep Elde
Nevenfuncties -
Bijzonderheden -

 

Naam De heer C.H.M. Borgers
Benoemd per 3 maart 2016
Aftredend op 3 maart 2020 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad
Lid van de auditcommissie
Specifiek profiel Financieel
Geboortedatum 15 september 1966
Hoofdfunctie Directeur-eigenaar advies- en investeringsmaatschappij
Nevenfuncties Lid raad van toezicht Elkerliek Ziekenhuis
Bijzonderheden -

 

Naam De heer drs. A.J.J. Jooren
Benoemd per 1 januari 2010
Aftredend op 1 januari 2018 (niet meer herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad
Voorzitter van de auditcommissie
Specifiek profiel Financieel, marketing en communicatie
Geboortedatum 16 juli 1962
Hoofdfunctie Controller/directielid gemeente ’s-Hertogenbosch
Nevenfuncties Voorzitter rekenkamer gemeente Oisterwijk
Lid rekenkamer gemeenten Boxtel en St. Oedenrode
Bijzonderheden -

 

Naam De heer M.F.F.M. van der Linden
Benoemd per 12 juni 2012
Aftredend op 12 juni 2020 (niet meer herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Voorzitter van de raad
Lid van de remuneratiecommissie
Specifiek profiel Volkshuisvesting, vastgoedbeheer en projectontwikkeling, marketing en communicatie
Geboortedatum 8 maart 1950
Hoofdfunctie -
Nevenfuncties Vicevoorzitter raad van toezicht Cello
Penningmeester Stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught
Commissielid Ruimtelijke zaken gemeente Bernheze
Lid adviesraad Thomas Bouwstichting
Bijzonderheden Benoemd op voordracht huurdersorganisaties

 

Naam Mevrouw E.J.A. Wijnberg
Benoemd per 1 juni 2016
Aftredend op 1 juni 2020 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC

Vicevoorzitter van de raad
Voorzitter van de remuneratiecommissie

Specifiek profiel Zorg
Geboortedatum 20 juni 1968
Hoofdfunctie Manager dienstencentra Zorgbedrijf Antwerpen
Nevenfuncties Lid PR-commissie Hervormde Kerk Waspik
Voorzitter Stichting IVI-award
Bijzonderheden Benoemd op voordracht huurdersorganisaties

 

Naam De heer drs. J.F.M. Janssen
Benoemd per 15 mei 2017
Aftredend op 15 mei 2021 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad
Specifiek profiel Volkshuisvesting
Geboortedatum 6 mei 1964
Hoofdfunctie Burgemeester gemeente Oisterwijk
Nevenfuncties Bestuurder c.q. toezichthouder diverse organisaties
Bijzonderheden -