Persbericht: Intentieverklaring woningcorporaties West- en Hart van Brabant

Dit persbericht is vandaag verspreid door onze collegacorporatie Thuisvester:

Jaarlijks maken woningcorporaties afspraken met gemeenten en huurdersverenigingen over de opgaven en uitdagingen op het gebied van de sociale huisvesting. In veel gevallen vereist de invulling van deze opgaven forse investeringen. Daarnaast moeten zij investeren in verduurzaming terwijl vanuit de inzet op betaalbaarheid en de toenemende belastingdruk inkomsten afnemen en kosten stijgen. De grenzen van de financiële ruimte bij corporaties komen hierdoor in zicht.

In lijn met de adviezen die in het rapport van drie ministeries (BZK, EZK en Financiën) en Aedes over de opgaven en middelen zijn gegeven is op initiatief van woningcorporaties Woonkwartier, Leystromen en Thuisvester een intentieverklaring opgesteld. Twaalf Brabantse corporaties maken hierin duidelijk dat ze uitdagingen in de regio West- en Hart van Brabant gezamenlijk aan willen gaan en bereid zijn bij te springen als de maatschappelijke opgaven voor sommige corporaties te fors zijn zodat huurders en woningzoekenden hiervan niet de dupe worden. Op 29 juni is deze unieke intentieverklaring door alle partijen ondertekend. 

De woningmarktregio West Brabant - Hart van Brabant wil een leefbare, duurzame en economisch sterke regio zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers, die voorbereid is op de toekomst. Dat vereist een betaalbare en toegankelijke woningmarkt met een evenwichtige diverse woningaanbodspreiding en een toekomstbestendige woningvoorraad in een aantrekkelijke woonomgeving. Om dit te realiseren zijn en blijven er grote investeringen op het gebied van nieuwbouw, transformatie en onderhoud nodig.

In de regio’s is deels sprake van groei maar ook van krimp van de bevolking en zijn er verschillen tussen de economische ontwikkeling van stedelijke en landelijke gebieden en verschillen in woonwensen van jongeren en ouderen. Tevens is er een afname van de huishoudenssamenstelling waardoor er meer woningen nodig zijn. Daarnaast is er een toename van de vraag als gevolg van extramuralisering van de zorg, uitstroom van de maatschappelijke opvang en taakstelling voor statushouders. Ook hier moeten nieuwe woonoplossingen voor ontwikkeld en gebouwd worden.

De woningmarktregio corporaties zien deze gezamenlijke opgaven en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Zij hebben een lange traditie van samenwerken en hebben in het verleden al aangetoond hierin daadkrachtig te zijn. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring spreken zij als grondhouding op bestuurlijk niveau de bereidheid uit bij te springen als deze maatschappelijke opgaven voor sommige corporaties te fors zijn.

Deelnemende corporaties uit het woningmarktgebied West- en Hart van Brabant zijn:

Woningcorporatie Alwel

 

Woningstichting Casade

 

Laurentius

 

Leystromen

 

Stadlander

 

TBV Wonen

Thuisvester

 

Tiwos

 

Woningstichting Woensdrecht

 

WonenBreburg

 

Woonkwartier

 

Woonvizier