Klankbordgroep LeoHendrik

Verslag derde bijeenkomst 20 december

Op maandag 20 december was de derde bijeenkomst van de klankbordgroep LeoHendrik. In verband met de situatie en regelgeving omtrent COVID-19, was deze bijeenkomst opnieuw online te volgen. Anouk Farla (sociaal projectleider) van Casade had tijdens de bijeenkomst de leiding en werd ondersteund door:

 • Bartton Langens (projectontwikkelaar)
 • Valesca Siebelt (communicatie medewerker)
 • Marjo Eshuis (consulent)

De ontwerper van het stedenbouwkundig plan:

 • Sjoerd Raaijmakers (De Loods Architecten)

Aanwezigen namens de gemeente:

 • Matthijs van Merwijk (beleidsmedewerker RO)
 • Yasmina Salmi (beleidsadviseur volkshuisvesting)

De start
De bijeenkomst begon met een korte terugblik op de voorgaande bijeenkomst van 6 december, waarbij (buurt)bewoners zijn/haar meningen en suggesties deelden op het vernieuwde stedenbouwkundig plan. Het projectteam heeft aangegeven dat de veranderingen in het plan van de derde bijeenkomst, ten opzichte van de vorige bijeenkomst, gering zijn. We hebben met onze partners in de gemaakte plannen zoveel mogelijk de wensen van de buurt meegenomen en geprobeerd om buurt in bepaalde mate tegemoet te komen.

Veranderingen in het stedenbouwkundig plan t.o.v. het vorig plan
(zie presentatie voor beeldimpressies)

Opnieuw heeft het projectteam veranderingen doorgevoerd in het stedenbouwkundig plan om de wensen van de buurtbewoners tegemoet te komen. In voorgaande stukken zijn al grote stappen genomen om aan de wensen te voldoen/tegemoet te komen. De veranderingen dat het team dit keer heeft doorgevoerd zijn minimaal, en gaan voornamelijk over de omgeving van de bebouwing.

Hieronder worden de veranderingen in het kort toegelicht.

 1. Ondergrondse afvalcontainer
  In het vorig plan stond de ondergrondse afvalcontainer tegenover de grondgebonden woning aan de Leo XIII straat 17. De locatie is veranderd de container in noordelijke richting te verplaatsen waarbij deze tegenover de middenberm van de Willem II straat komt te liggen.

 2.  Het parkeren aan de straat
  Het aantal parkeerplaatsen aan de Prins Hendrikstraat is op verzoek verminderd ten opzichte van het vorige plan. Er is een parkeerplaats opgeofferd om meer groen te maken op die plaatst. Zo hopen we het zicht voor de woning tegenover te verbeteren. Deze verandering heeft geen invloed op het gewenste aantal parkeerplaatsen op basis van de parkeernorm van de gemeente Loon op Zand.
 1. Het parkeren op het achterterrein woongebouw
  De parkeerplaats die voorheen dicht op de perceelgrens stond is weggehaald. Dit is gedaan op verzoek van de bewoners aan het Wilhelminaplein, van wie de achtertuin grenst aan het perceel van het woongebouw. Hierdoor voldoet het stedenbouwkundig plan nog steeds aan de parkeernorm van de gemeente.


Terugkoppeling klankbordgroep/buurt en vragenronde
Na de aanpassingen te hebben gepresenteerd door Sjoerd Raaijmakers (architect), was er ruimte voor de klankbordgroep om namens de buurt te vertellen wat zij vinden van de  plannen en procesbehandeling. Daarnaast konden aanwezigen vragen stellen of opmerkingen maken op de aanpassingen in het plan.

De vragen en antwoorden leest u hier.

Vervolgstappen project
Na de terugkoppeling van de klankbordgroep en de vragenronde, zijn de vervolgstappen besproken. Het projectteam wil de plannen die zij nu hebben indienen bij de gemeente Loon op Zand. Het plan wordt dan in 2022 in behandeling genomen waarbij een bestemmingsplan wijziging wordt vereist.
Het plan dat Casade bij de gemeente indient wordt openbaar gepubliceerd. Iedereen kan het plan dan inzien. In het proces om het bestemmingsplan te wijzigen hebben buurtbewoners verschillende momenten om hun bezwaren in te dienen bij de gemeente. In het document ‘Procedure Bestemmingsplan’ is de uitleg terug te lezen hoe het proces verloopt en op welke momenten bezwaar ingediend kan worden.

De presentatie van de avond vindt u hier.

 

Verslag tweede bijeenkomst 6 december

Op maandag 6 december was de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep Leo XIII straat. In verband met de situatie en regelgeving omtrent COVID-19, was deze bijeenkomst online te volgen. Anouk Farla (sociaal projectleider) van Casade had de leiding en werd ondersteund door:

 • Bartton Langens (projectontwikkelaar)
 • Valesca Siebelt (communicatiemedewerker Casade)

De ontwerper van het nieuwbouwplan:

 • Sjoerd Raaijmakers (architect De Loods)

Aanwezigen namens de gemeente:

 • Matthijs van Merwijk (beleidsmedewerker RO)
 • Yasmina Salmi (beleidsadviseur Volkshuisvesting)

De start
De bijeenkomst begon met een korte terugblik op de voorgaande bijeenkomst op 22 september, waarbij (buurt)bewoners zijn/haar mening en suggesties deelden op het concept stedenbouwkundig plan en haar omgeving. Het projectteam heeft toegelicht welke punten zij onder handen hebben genomen en wat daaruit is voortgekomen in het nieuwe stedenbouwkundig plan.

Het nieuwe stedenbouwkundig plan (zie presentatie voor beeldimpressies)
Er is geprobeerd om zoveel mogelijk aan de wensen van de (buurt)bewoners te voldoen. Dit is ook terug te zien in het nieuwe stedenbouwkundig plan. Per onderdeel worden de veranderingen hieronder in het kort toegelicht.

Grondgebonden woningen
Voor de grondgebonden woningen is onderzoek gedaan naar de uitvoering van de gevels. We willen in het nieuwbouwplan zoveel mogelijk het dorpskarakter behouden in de straat door de elementen die in het huidige vastgoed zitten, terug te laten komen.

Zo komen de bestaande tuitgevels met schoorstenen terug in de nieuwe kopgevels. Daarnaast krijgen de koppen gevelopeningen die zorgen voor sociale veiligheid aan de Dr. Kuyperstraat. De entrees in de voorgevels zullen duidelijk te herkennen zijn. Eventueel zijn de entrees voorzien van een wit accent, net als bij een deel van de bestaande woningen. Ook wordt onderzocht of de horizontale lijn tussen de begane grond en de eerste verdieping kan worden overgenomen in het nieuwe ontwerp. De woningen krijgen een baksteen uitstraling in roodbruine tinten, zoals ook de bestaande bebouwing.

Het parkeren aan de straat
Het aantal parkeerplaatsen aan de straat wordt vermeerderd om te voldoen aan de parkeernorm van de gemeente. Voor de bewoners van het woongebouw is het parkeren gepland aan de achterkant van het gebouw op eigenterrein. Hierdoor zal het aantal auto’s geparkeerd aan de straat niet enorm stijgen.

Het woongebouw
In het nieuwe plan is het appartementengebouw dichter op het trottoir gezet om meer ruimte te creëren op het achterterrein en de afstand tot de perceelsgrenzen daarachter te vergroten. Daarbij zijn de parkeerplaatsen op het achterterrein dichter op het woongebouw geplaatst. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een groene strook die bijdraagt aan de privacy voor de omwonenden. Verder is het woongebouw gedeeltelijk verlaagd. Het gebouw wordt aan de noordoostelijke kant voor een gedeelte twee laags. Om het zicht vanuit de tweede verdiepingsgalerijen naar de omliggende gebieden te beperken zal groene afscheiding worden geplaatst.

Naast het feit dat de groene afscheiding op de galerijen bijdraagt aan de privacy van omwonenden, zorgt deze er ook voor dat het zicht op het gebouw verzacht wordt. Ook is het projectteam van plan om de gevels zoveel mogelijk te vergroenen door beplanting toe te passen.

Verder is gekeken naar het bergingsgebouw dat voorheen los stond van het woongebouw op het achterterrein. Deze is in het nieuwe plan in het woongebouw geïntegreerd.

Voor het afval van de bewoners, is het idee om ondergrondse afvalcontainers te gebruiken.


Vraag en antwoord klankbordgroep
Over het algemeen waren de reacties vanuit de klankbordgroep positief over de verbeteringen die zijn opgepakt en doorgevoerd in het nieuwe stedenbouwkundig plan. Zij voelen zich hierbij gehoord door het projectteam. Na afloop van de presentatie werden nog een aantal vragen en bespreekpunten genoemd.

De vragen en antwoorden leest u hier.
De presentatie van de avond vindt u hier.

 

Verslag eerste bijeenkomst 22 september

Op woensdag 22 september was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep LeoHendrik. Jeroen Cools van Casade startte de bijeenkomst nadat alle aanwezigen zich hadden voorgesteld. Namens de gemeente was beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Matthijs van Merwijk aanwezig.  

De start 
Samen met de klankbordgroep werken we aan een stedenbouwkundig plan, op basis van de kaders die Casade gebruikt bij nieuwbouw. De klankbordgroep mag haar mening geven over het concept stedenbouwkundigplan en de omgeving, beoordeelt de ideeën van het projectteam en zet het projectteam aan het denken.  

 

Het concept stedenbouwkundig plan 
Het concept stedenbouwkundig plan laat een beeld zien van verschillende woningen. Met aan de noordwestkant eengezinswoningen. De huidige doorgang bij de Dr. Kuyperstraat is erg smal. In het concept stedenbouwkundig plan verbreden we deze. Aan de noordoostkant van de straat staat in het concept stedenbouwkundigplan een woongebouw met appartementen. Bekijk hier het plan. 

 
In groepen in gesprek over het ontwerp 
De huidige bewoners en omwonenden spraken in aparte groepjes over wat zij vonden en zagen bij de ontwerpen. Op stickers schreven zij hun opmerkingen, bespreek- en aandachtspunten. Aan het einde van de bijeenkomst deelden de groepen hun aandachtspunten met de rest. Dit zijn de punten die de groep belangrijk vindt: 
 

Buitenruimte 

 • Aandacht voor parkeergelegenheid. Zorg voor voldoende parkeerplekken vergeleken met het aantal woningen dat wordt gebouwd. En voorkom dat er niet één groot gebied vol staat met auto’s.  
 • Tussen de nieuwbouw en Dr. Kuyperstraat een groenstrook tussen de brandgang en de woningen toevoegen voor meer ruimte.  
 • Behoefte aan meer groen(stroken). 
 • Achter het woongebouw met appartementen bomen tegen de erfafscheiding.  
 • Behouden van de huidige ‘rooilijn’ tot het trottoir. Een rooilijn is een door de gemeente aangewezen grens tussen openbare en privé grond. Op deze manier wordt het zicht voor de bewoners aan het Doctor Ariënsplein zo min mogelijk beperkt.  
 • De inrit voor het parkeren bij het woongebouw met appartementen op een andere plek. 
   

Veiligheid 

 • Aandacht voor het parkeerterrein achter het woongebouw met appartementen. Ervoor zorgen dat dit een rustige plek blijft met groen (zoals bomen). 
 • Aandacht voor de privacy van de bewoners rondom het woongebouw met appartementen.  

 

Woningtype 

 • Seniorenwoningen toevoegen op de hoek van de Prins Hendrikstraat.  
 • Het woongebouw heeft drie woonlagen. Hierbij voorkomen dat het woongebouw één groot en massaal blok lijkt. Voorkeur om een schuine kap toe te passen of het woongebouw te verlagen naar twee woonlagen.  
   

Proces 

 • De straat is kortgeleden vernieuwd door de gemeente. In de toekomst meer aandacht voor een betere aansluiting van verschillende projecten.

De presentatie van de avond vindt u hier.