Informatie over btw en inleners- en ketenaansprakelijkheid

Btw laag en btw hoog

In de meeste gevallen geldt een btw-percentage van 21%.
Uitzonderingen: bij isolatiewerkzaamheden (materiaaldeel < 50%), schilderen, stukadoren en behangen in - en aan woningen geldt een btw-percentage van 9%. Let op:

  • Hiervoor geldt wel dat de woning ouder is dan 2 jaar.
  • Ook het schoonmaken aan de binnenzijde van woningen valt onder het lage btw-tarief, maar daarbij geldt niet de eis dat de woning ouder is dan 2 jaar.
  • Het tarief van 9% geldt ook als u als hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer.
  • Maakt het werk deel uit van een groter aannemingswerk? Dan splitst u in uw offerte en factuur de werkzaamheden die onder het tarief van 21% vallen en de werkzaamheden die onder het tarief van 9% vallen.

Voor tijdelijke afwijkende btw-regels verwijzen wij voor juiste de toepassing en toelichting naar de Belastingdienst.

Wanneer verlegde btw, wanneer met btw belast

Valt het uitgevoerde onderhoud onder het eigenbouwerschap van Casade? Dan geldt de btw verleggingsregeling. In plaats van het bedrag aan btw, staat dan op de factuur de aantekening 'btw verlegd'. Als de verleggingsregeling geldt, vermeld dan duidelijk btw verlegd hoog en/of laag (9% of 21%) en het bedrag waarover dit geldt. Vermeld ook het btw nr.: NL 8094.91.102.B.01 van Casade. Dit bepaalde de Belastingdienst over het eigenbouwerschap voor Casade:

Soort onderhoud eigenbouwerschap

 Btw verlegd

 Btw belast

Nieuwbouw

 X

 

Renovatie

 X

 

Onderhoudswerkzaamheden

 X

 

Schoonmaak samenhangend met nieuwbouw
en onderhoud

 X

 

Reguliere schoonmaak

 

 X

Inleners- en ketenaansprakelijkheid (waar van toepassing)

Daar waar Casade als eigenbouwer is gekwalificeerd, geldt de inleners- of ketenaansprakelijkheid. In dit geval is Casade gerechtigd om minimaal 40% van het loonkostenbestanddeel van de bedragen die de onderaannemer factureert, te storten op een geblokkeerde rekening (G-rekening).
Dit geldt alleen voor het deel dat betrekking heeft op de loonbelasting en sociale premies die voor de verrichte werkzaamheden verschuldigd zijn. De factuur bevat de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, de hoogte van het loonkostenbestanddeel en een manurenoverzicht als bijlage.
Inlenersaansprakelijkheidsregeling (uitsluitend personeeluitleen en detachering)
Deze regeling heeft niets van doen met eigenbouwerschap (ketenaansprakelijkheid), maar heeft als doel te voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Van inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener. De uitlener factureert met btw-belast waarbij 25% van het factuurbedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting wordt gestort op de G-rekening van de uitlener. Dit staat ook specifiek vermeld op de factuur.

Risico beperkende maatregelen inleners- en ketenaansprakelijkheid

Bij opdrachtverstrekking en tijdens uitvoering van de opdracht dienen de volgende documenten voor zover van toepassing te worden overgelegd door de aannemer aan Casade.

  • actuele verklaring betalingsgedrag (1 maal per 3 maanden)
  • ZZP-er: een geldige verklaring arbeidsrelatie volgens een modelovereenkomst of een door de belastingdienst beoordeelde overeenkomst (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA))
  • ZZP-er: een geldig legitimatiebewijs
  • actueel uittreksel KvK (1 maal per 6 maanden)
  • kopie NEN-4400 certificaat (Keurmerk Stichting Normering Arbeid)
  • kopie G-rekening overeenkomst (eenmalig of bij wijziging G-rekening)

Verder volgt Casade zoveel mogelijk de wettelijke kaders. Het meeste is terug te lezen op www.belastingdienst.nl en in de beschikbare brochures van de Belastingdienst.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de financiële administratie van Casade, bereikbaar via financien@casade.nl.