Klankbordgroep Heuveleind

Verschillende bewoners en omwonenden van Heuveleind denken mee over het nieuwbouwplan. Zij vormen de klankbordgroep.

Wat doet de klankbordgroep?
De klankbordgroep:

 • geeft haar mening over de nieuwbouw en omgeving
 • beoordeelt de ideeën van het projectteam
 • en zet het projectteam aan het denken!

Stap 1: Stedenbouwkundig plan
We maken eerst een stedenbouwkundig plan voor het hele gebied. Dat gebeurt op basis van de door de gemeente gestelde kaders en de voorwaarden van Casade. In dit plan staat hoe de nieuwbouw en het omliggende openbare gebied er ongeveer uit komt te zien. Denkt u bijvoorbeeld aan de plaats en hoogte van de nieuwbouw, het aantal woningen en appartementen, waar parkeerplaatsen komen, hoe het ‘groen’ ingericht wordt en welke voorzieningen in het openbaar gebied wenselijk zijn.

In het stedenbouwkundig plan wordt nog niet aangegeven hoe de woningen en appartementen er precies uit komen te zien of hoe de indeling van de woningen en appartementen wordt (de plattegronden). Wel kijken we samen naar het beeldkwaliteitsplan.

Stap 2: Beeldkwaliteitsplan
Als laatste stap van het stedenbouwkundig plan kijken we samen naar de gewenste beeldkwaliteit van de nieuwbouw. Bijvoorbeeld welke uitstraling heeft de gevel, een plat of schuin dak op de woningen.

Verslag bijeenkomst klankbordgroep 20 mei 2021

Op donderdag 20 mei was er, online, een bijeenkomst van de klankbordgroep. Evita Hoogendoorn, stedenbouwkundig ontwerper van Welmers Burg stedenbouw, liet in een presentatie het definitieve stedenbouwkundige plan zien waar zowel door de gemeente Dongen als de welstandscommissie positief op gereageerd is.

Mix van woningen
Op basis van het voorkeursmodel van de klankbordgroep is een plan gemaakt met 44 grondgebonden woningen en 50 appartementen. Een mix van woningen en appartementen voor verschillende typen huishoudens. Er komen grondgebonden woningen met tuin in verschillende types: rijwoningen met twee bouwlagen, hoekwoningen met drie bouwlagen en tussenwoningen met twee bouwlagen en een kap. De woningen krijgen geen voortuin maar grenzen aan een voetpad en het openbaar groen.  Daarnaast komen er twee woongebouwen. Een gebouw van vier lagen met 22 appartementen en een gebouw van vijf lagen met 28 appartementen. De appartementen zijn levensloopbestendig. Dat betekent dat bewoners er kunnen blijven wonen ook als de levensomstandigheden door bijvoorbeeld ouderdom, een ziekte of een handicap veranderen.

Veel groen
In het ontwerp is veel ruimte voor groen en plekken voor ontmoeten en spelen. De Schweitzerstraat wordt een verbinding voor alleen fietsers en voetgangers. In geval van calamiteiten is de route bereikbaar voor hulpdiensten. Er komt meer groen en minder verharding. Bestaande bomen in een groot deel van het plangebied worden behouden. Voor bomen die gekapt moeten worden, komen nieuwe bomen terug.

Parkeren
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in het plan. Zo komen er in totaal 102 parkeerplaatsen in het openbaar gebied en bij de woongebouwen. Alle parkeerplaatsen liggen op korte loopafstand van de woningen en appartementen.

Architect
Casade heeft inmiddels een architect geselecteerd die de woningen gaat ontwerpen. Bram van de Sanden, architect bij Buro013, presenteerde de eerste schetsen van de woningen en woongebouwen.  Door middel van ingetogen materiaalgebruik en een bescheiden kleurstelling streven we naar een eenduidig gebied waar de kracht ligt in metselwerkdetails en geveloplossingen.

Openbare ruimte
Casade en de gemeente maken op een later moment een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Dit plan wordt voorgelegd aan de klankbordgroep die mee kan denken over bijvoorbeeld natuurlijke speelplekken waar kinderen veilig kunnen spelen.

Bestemmingsplanprocedure
Om de nieuwe woningen te bouwen moet het bestemmingsplan aangepast worden. In overleg met de gemeente Dongen wordt dit voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan Heuveleind ligt t/m 17 juni 2021 ter inzage bij de gemeente. 

De deelnemers aan de klankbordgroep waren enthousiast over het plan en stelde vooral vragen over parkeren, mogelijke parkeeroverlast en de beplanting in het gebied. Ook werd aandacht gevraagd voor kunst in de wijk, nu twee van de drie muurschilderingen aan de Planetenstraat (op de kopgevels van de woongebouwen) verdwijnen.

Bekijk de presentatie van de stedenbouwkundige

Bekijk de presentatie van de architect

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Nieuwsbrief klankbordgroep februari 2021
We zijn aan de slag gegaan met de opmerkingen van de klankbordgroep, die van de gemeente en de Welstandscommissie. Daar is een verbeterd plan uitgekomen dat nu bij de gemeente ligt ter beoordeling:

 
____________________________________________________________________________________________________________________Verslag klankbordgroep 13 oktober 2020Op dinsdag 13 oktober vond in de Cammeleur in Dongen de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep Heuveleind plaats. Daarnaast was er de mogelijkheid om thuis via de computer aan te sluiten. Door de aanwezigen, zowel offline als online, is in groepjes samengewerkt aan de toekomstige plannen voor het project Heuveleind 
 
De vorm van de wijk 
Allereest nam Evita Hoogendoorn, stedenbouwkundig ontwerper van Welmers Burg stedenbouw, ons mee door de aangepaste stedenbouwkundige schetsen. In deze schetsen zijn de opmerkingen uit de vorige bijeenkomst van de klankbordgroep meegenomen. Deze opmerkingen hebben geleid tot verschillende voorkeursvarianten.  

De presentatie die Evita heeft gebruikt kunt u hier bekijken. 

Aan de slag met de ontwerpen 
Vier groepen, waarvan drie op locatie en één digitaal, bekeken en bespraken de verschillende schetsenAan het einde van de avond presenteerden alle groepen hun aandachtspunten en opmerkingen aan elkaarDe groepen zaten veelal op één lijn en hadden een voorkeur voor onderstaande variantOnder andere de verkeersluwheid en de ligging van de appartementengebouwen noemden zij in dit plan een voordeel

De klankbordgroep gaf de volgende aandachtspunten mee: 

 • Parkeerplaatsen moeten voor iedere woning goed bereikbaar zijn 
 • Schweitzerstraat kan niet alleen voetpad maar ook een fietspad worden 
 • De huidige ondergroei van de groenstrook langs de Dunantstraat kan grotendeels worden opgeruimd, maar er moet wel aandacht zijn voor de privacy van de omliggende percelen.  
 • Ook grotere eengezinswoningen in de wijk plaatsen, zodat er grotere gezinnen in de wijk kunnen wonen.  
 • Het moet een fijn en veilig plan zijn voor kinderen 
 • Zijn er niet erg veel parkeerplaatsen opgenomen in de planschets?
   

Vervolg: stedenbouwkundig ontwerp 
De komende weken werkt Casade samen met Welmers Burg Stedenbouw het stedenbouwkundig plan verder uitDaarna bespreken Casade en de gemeente Dongen het plan en maken het definitief. Daarnaast wordt een onafhankelijk parkeeronderzoek uitgevoerd. De uitkomst van dit onderzoek heeft invloed op het aantal parkeerplaatsen dat rondom de nieuwbouw aangelegd moet worden en wordt meegenomen in het definitieve stedenbouwkundige plan. 

Aan het einde van het jaar vindt een terugkoppeling aan de klankbordgroep plaatsIn verband met de maatregelen rondom corona weten we nog niet in welke vorm dit gebeurt. 

____________________________________________________________________________________________________________

Verslag klankbordgroep 10 september 2020Startbijeenkomst klankbordgroep Heuveleind 10 september 2020
Op 10 september kwamen tien omwonenden en bewoners naar de Cammeleur in Dongen voor de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Hier hoorden zij meer over de manier waarop we samen aan het nieuwbouwplan willen werken. Ook hebben we de uitgangspunten voor een duurzame toekomst in Heuveleind uitgelegd. Het bureau Welmers Burg Stedenbouw heeft vervolgens de eerste stedenbouwkundige ontwerpen gepresenteerd. Bewoners en omwonenden hebben hun wensen en ideeën kenbaar gemaakt. Aan het eind van de avond konden de aanwezigen aangeven of zij willen meedoen aan de volgende bijeenkomst op dinsdagavond 13 oktober.

Input voor het stedenbouwkundige plan
De klankbordgroep heeft in de eerste bijeenkomst haar mening gegeven over de nieuwbouw en de omgeving. De eerste stedenbouwkundige ideeën zijn beoordeeld en het projectteam is aan het denken gezet. Over de verschillende stedenbouwkundige opzetten werd in kleine groepjes volop gediscussieerd en zijn de voors- en tegens afgewogen.

Bewoners en omwonenden hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden als het gaat om de buitenruimte, veiligheid en toekomstige woningen.

 • Buitenruimte             
  Groene centrale kern, ruimte voor kinderen, maatschappelijk zoals een moestuin of ontmoetingsruimte in de buitenlucht, verbinding maken tussen de verschillende gebieden in het plan, beeldbepalende groenstroken aan de buitenzijde van het project laten zoals het is.
 • Veiligheid                  
  Fietsstraat behouden en geen sluiproute in het plan creëren, veilige buitenruimte
 • Woningtype           
  Verschillende woningtypes is positief op gereageerd. Onderzoek doen naar het effect van vier of zes bouwlagen. 

Het projectteam heeft genoeg input gekregen om met een stedenbouwkundig voorstel te komen voor de ontwikkeling van Heuveleind. Dit voorstel moet dienen als goede basis voor het definitieve ontwerp van de nieuwbouw en haar omgeving. Het is de bedoeling dat de bewoners, omwonenden, gemeente en Casade gezamenlijk achter dit ontwerp staan.

Meer informatie: presentatie klankbordgroep Heuveleind 10 september 2020