Raad van commissarissen

De raad van commissarissen ziet erop toe dat het bestuur zich aan de doelstellingen van Casade houdt. Ook houdt deze toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van de interne controle en het risicomanagement.

De raad gebruikt daarvoor een Toezichtskader en een Toetsingskader. Daarnaast is de raad van commissarissen adviseur van het bestuur en tevens formele werkgever van het bestuur.

Werkwijze

De statuten van Casade geven regels over onder andere de samenstelling en de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen. De werkwijze van de raad is nader uitgewerkt in het Reglement raad van commissarissen.

De raad van commissarissen wordt in zijn taakuitoefening ondersteund door twee commissies.

Auditcommissie

Deze commissie bespreekt alle financiële vraagstukken die de raad van commissarissen moet beoordelen. Haar rol en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het Reglement auditcommissie.

Remuneratiecommissie

Deze commissie regelt de beloning en beoordeling van het bestuur en de raad van commissarissen. Haar rol en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het Reglement remuneratiecommissie.

Beloning

De leden van de raad van commissarissen ontvangen per jaar een vergoeding voor hun werk. Deze vergoeding past binnen:

  • de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens
  • de beroepsregel Bezoldiging commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

De voorzitter ontvangt € 17.385, de vicevoorzitter € 14.050 en de overige leden € 12.810 ex. btw. Casade betaalt de btw.

Verantwoording

De raad van commissarissen legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. Deze verantwoording leest u in het jaarverslag en de jaarrekening.

Leden

De raad van commissarissen streeft naar een evenwichtige samenstelling. In een profielschets heeft de raad eisen gesteld aan de samenstelling. Deze eisen moeten er voor zorgen dat de raad naast een diverse samenstelling ook de juiste kennis en ervaring in huis heeft.

De raad van commissarissen telt vijf commissarissen:

Naam De heer M.M.A.M. Knoops
Benoemd per 1 januari 2015
Aftredend op 1 januari 2023 (niet herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad
Specifiek profiel Juridisch, zorg
Geboortedatum 13 april 1953
Hoofdfunctie -
Nevenfuncties Interim werkzaamheden via Knoops Management en Advies
Klachtenfunctionaris voor Smart Coach
Lid van deskundigenpoule VABimpuls
Bijzonderheden Benoemd op voordracht huurdersorganisaties

 

Naam De heer C.H.M. Borgers
Benoemd per 22 maart 2016
Aftredend op 22 maart 2024 (niet herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad
Voorzitter van de auditcommissie
Specifiek profiel Financieel
Geboortedatum 15 september 1966
Hoofdfunctie Directeur mede-eigenaar Hittech Group B.V.
Nevenfuncties

 Lid raad van commissarissen Stichting Woonpunt Maastricht

Bijzonderheden -

 

Naam Mevrouw E.J.A. Wijnberg
Benoemd per 1 juni 2016
Aftredend op 1 juni 2022 (niet herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC

Vicevoorzitter van de raad
Voorzitter van de remuneratiecommissie

Specifiek profiel Zorg
Geboortedatum 20 juni 1968
Hoofdfunctie Buurtzorgmanager Zorgbedrijf Antwerpen
Nevenfuncties

Bestuurslid stichting Special Care Gulbargu

Bijzonderheden Benoemd op voordracht huurdersorganisaties

 

Naam De heer drs. J.F.M. Janssen
Benoemd per 15 mei 2017
Aftredend op 15 mei 2021 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Voorzitter van de raad
Lid van de remuneratiecommissie
Specifiek profiel Volkshuisvesting
Geboortedatum 6 mei 1964
Hoofdfunctie Burgemeester gemeente Oisterwijk
Nevenfuncties Bestuurslid Steunstichting Kamermuziek Tilburg
Bestuurslid Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Kermis en Circus
Bestuurslid Stichting Natuurpark de Efteling
Bijzonderheden -

 

Naam Mevrouw A. van Dal
Benoemd per 19 maart 2018
Aftredend op 19 maart 2022 (herbenoembaar)
Functie(s) binnen RvC Lid van de raad, lid van de auditcommissie
Specifiek profiel Financieel
Geboortedatum 30 mei 1976
Hoofdfunctie Adviseur bij KokxDeVoogd
Nevenfuncties -
Bijzonderheden -